“Keep close to Nature’s heart… and break clear away, once in awhile, and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean.”

Mae’r dyfyniad hwn yn disgrifio Cymru i’r dim. Dyma wlad ar gyfer lles, lle gallwch ddianc o strydoedd prysur unrhyw ddinas, a gwell na hynny, gallwch ddianc oddi wrth eich ffôn o fewn ein coedwigoedd (gan nad oes signal yn bodoli yno). Ymgollwch yn nhawelwch coedwigoedd Gogledd Ddwyrain Cymru ac ychydig o bethau i’w cofio; cofiwch gadw cŵn ar dennyn (waeth pa mor gyfeillgar neu fach ydyn nhw) a chofiwch fynd â’ch sbwriel adref gyda chi.

Two friends stand on a bridge overlooking a stream flowing towards the River Dee River Dee. Wales Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council
Afon Dyfrdwy, Llangollen

Coedwig Melin y Nant

Os ydych chi eisiau darganfod bywyd gwyllt lleol a hanes Dyffryn Clywedog neu fynd am dro ysgogol drwy’r coed a chefn gwlad ysblennydd, mae’r hen felin flawd hon yn lleoliad gwych i gerddwyr neu deuluoedd i ymweld.

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi’i lleoli mewn coetir hynafol prydferth ar ymyl afon hyfryd Clywedog. Ym Melin y Nant mae Llwybr Dyffryn Clywedog sy’n mynd am 6.5 milltir trwy gefn gwlad godidog Pyllau Plwm y Mwynglawdd, trwy Goed Nant a Choed Plas Power, lle gellir gweld Clawdd Offa, heibio i Weithfeydd Haearn a Chanolfan Dreftadaeth y Bers, ystâd drawiadol Erddig ac ymlaen i Felin y Brenin yn Wrecsam.

Coedwig Clocaenog

Mae Coedwig Clocaenog wedi’i leoli yng nghalon Mynydd Hiraethog ac yn gorchuddio 6000 hectar (15000 erw). Mae’n gartref i un o boblogaethau olaf y wiwer goch yng Nghymru ac yn ardal allweddol ar gyfer y grugiar ddu sy’n gynyddol brin, ac ar gyfer nifer o rywogaethau o adar magu ysglyfaethus. Mae’r milltiroedd o ffyrdd coedwig distaw a’r niferoedd o feysydd parcio yn gwneud y goedwig hon yn lleoliad perffaith i deuluoedd feicio, cerdded neu farchogaeth.

Mae’r goedwig eang hon yn Sir Ddinbych yn cynnwys milltiroedd o lwybrau cerdded a beicio i roi cynnig arnynt. Mae’n cynnwys 100km2 ac wedi’i leoli ar ochr ddeheuol Hiraethog, ger Rhuthun. Mae milltiroedd o lwybrau coetir heddychlon, rhostir grug, nentydd a rhaeadrau hardd a digon o fywyd gwyllt i’w weld. Cadwch lygad yn benodol, am y gwiwerod coch, croesbigau, ceffylau gwyllt a’r grugiar ddu prin.

Coedwig Nercwys

Mae Coedwig Nercwys wedi’i leoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd ger yr Wyddgrug. Mae’n goetir coniffer sy’n darparu cynefin ardderchog ar gyfer bywyd gwyllt – edrychwch am adar megis bwncathod, dryw eurben a thitw penddu. Mae gan y coetir nifer o nodweddion treftadaeth, yn cynnwys carnedd gladdu o’r Oes Efydd, hen ffermydd, adeiladau mwyngloddio a gwaith chwarel.

Mae digonedd o lwybrau cerdded i’ch cadw yn brysur, megis Cylchdaith Coed Nercwys ac mae’r daith hon yn eich tywys drwy goedwig sy’n llawn o nodweddion treftadaeth, gan gynnwys adfeilion gwaith plwm, olion hen fwthyn bugail a chae â wal o’i amgylch. Mae golygfannau arbennig lle gallwch fwynhau’r golygfeydd. Ar Lwybr Cyswllt Bryn Alun sy’n llwybr llinol i Fryn Alun gyda’r calchbalmant mwyaf ond un yng Nghymru, mae golygfan yno i chi edmygu’r olygfa anhygoel.

Coedwig Moel Famau

Mae Parc Gwledig Moel Famau yng nghalon Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Gan godi i uchder o 554 metr (1818 troedfedd), Moel Famau yw’r copa uchaf yng nghadwyn copaon Bryniau Clwyd. Ar y copa ceir gweddillion Tŵr y Jiwbilî, cofadail eiconig y gellir ei weld o bob cyfeiriad, gyda golygfa anhygoel dros Ogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Gallwch gerdded drwy’r goedwig o faes parcio Coedwig Moel Famau i gopa Moel Famau. Mae yna nifer o lwybrau cerdded eraill yn dechrau o’r lleoliad hwn, sy’n mynd ar hyd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Parc Gwledig Loggerheads

Mae Parc Gwledig Loggerheads yn borth i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Mae’r parc gwledig islaw clogwyni calch trawiadol Dyffryn Alun lle mae’r afon yn mynd drwy geunentydd coediog serth a glaswelltir agored a diarffordd. Mae’r clogwyni calchfaen hardd wedi ysbrydoli artistiaid ac wedi denu nifer o ymwelwyr am genedlaethau.

Mae dwy gylchdaith fer o fewn y parc a rhwydwaith o lwybrau troed ag arwyddbyst yn cychwyn ynddo. Mae dau o’r llwybrau cerdded hyn ar dir sy’n cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

2024
Parc Gwledig Loggerheads

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *