Mae Ffordd y Gogledd, sy’n cychwyn wrth y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn ymlwybro tua’r gorllewin am 75 milltir / 120km i ben draw Ynys Môn, yn un o dri llwybr Ffordd Cymru sy’n arwain ac yn ysbrydoli ymwelwyr. Cafodd pob ‘Ffordd’ ei dylunio fel profiad hyblyg, ac nid fel rhywbeth i’ch cyfyngu, gyda llu o gyfleoedd i chi adael y prif lwybr, dilyn eich trwyn a darganfod mwy.

Yma, rydym wedi creu amserlen bedwar diwrnod ar y thema ‘Antur’, sydd yn mynd â chi i feicio mynydd, ar wifrau gwib, i farchogaeth ac i syrffio, gydag atyniadau treftadaeth cyffrous wedi eu cynnwys i ychwanegu at y profiad.

Diwrnod 1

Dechreuwch eich taith ar nodyn uchel ar Draphont Pontcysyllte ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a adeiladwyd ym 1805 i gludo Camlas Llangollen ar uchder o 128 troedfedd / 39m dros Afon Ddyfrdwy. Mae’n gamp bensaernïol syfrdanol ac yn un o ryfeddodau’r byd, heb os. Adlewyrchir hyn yn y ffaith mai dyma drysor pennaf y Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n ymestyn am 11 milltir rhwng Sgwd y Bedol (Llantysilio) a Gledrid (Swydd Amwythig).

Draphont Pontcysyllte

Gyrrwch trwy Fwlch yr Oernant ar yr A542 i Landegla. Fydd beicwyr mynydd ddim am fethu One Planet Adventure, sy’n gwneud y mwyaf o’r llwybrau yng Nghoed Llandegla. Os yw’n well gennych fynd ar gefn ceffyl nag ar gefn beic, ewch i Ganolfan Farchogaeth Bridlewood ger Prestatyn, lle gallwch farchogaeth ar fryniau gleision neu ar draeth tywodlyd Talacre. Os ydych yn fwy bodlon eich byd ar y dŵr, ewch yn eich blaen i’r Rhyl i gael trochfa ym mharc dŵr SC2, sy’n llawn llithrennau ac ardaloedd chwarae, neu heriwch eich hun ar Ninja Tag Active, cwrs ymosod aml-lefel gwych o dan do. Ceir hefyd Junior Ninja Tag, y cyntaf o’i fath yn y DU, ar gyfer ymwelwyr iau.

Tag Active, SC2, Y Rhyl

Parc Sglefrio Aura yw’r maes Chwaraeon Eithafol dan do cyntaf yng Nghymru, ac un o’r mwyaf o’i fath yn Ewrop. Mae’r ardal dan do sy’n cynnwys 1,452 metr sgwâr o rampiau pren yn darparu cyfleusterau i sglefrfyrddwyr, beicwyr BMX a llafnrolwyr.

Llawr Sglefrio Glannau Dyfrdwy yw’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Chwaraeon Iâ yng Nghymru. Mae ganddo faes o faint Olympaidd, sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau iâ. Boed yn sglefriwr profiadol neu’n ddechreuwr llwyr, byddwch yn siŵr o fwynhau’r cyfleusterau campus sydd i’w cael yn Llawr Sglefrio Glannau Dyfrdwy.

Awgrym i aros dros nos: Y Rhyl neu Abergele.

Diwrnod 2

Y lle cyntaf yw fynd yw’r Llwybr Antur yn Abergele, sy’n cynnig rhywbeth annisgwyl y tu ôl i bob cornel, gyda dros ddeugain o gemau a heriau hwyliog i’r teulu cyfan. Ymlaen â chi wedyn i ganolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn ar bromenâd a thraeth adfywiedig Porth Eirias, lle mae digonedd o sesiynau blasu a gwersi llawn o ansawdd uchel mewn hwylio, hwylfyrddio a mynd mewn cychod pŵer ar gael.

Ond pwy sydd angen y môr? Gyrrwch oddi wrth y môr ar yr A470 ar hyd yr hyfryd Ddyffryn Conwy, gan ddilyn yr arwyddion i Adventure Parc Snowdonia, lagŵn syrffio mewndirol cyntaf y byd, sy’n creu tonnau perffaith bob eiliad. Os nad ydych eisiau cael eich traed yn wlyb, gallwch fynd heibio ar wifrau gwib hefyd.

Awgrym i aros dros nos: Betws-y-Coed.

Diwrnod 3

Zip World Chwarel y Penrhyn yw brenin y gwifrau gwib. Yma y ganed enw da Eryri fel prifddinas y gwifrau gwib. Dyma wifren wib gyflymaf y byd, lle byddwch yn cyrraedd cyflymder brawychus o 100mya / 160kya wrth i chi hedfan 1,640 troedfedd / 500m dros lyn y chwarel.

Mae pethau ychydig yn llai arswydus ym Mharc Teuluol Gelli Gyffwrdd ger Caernarfon. Mae enw Saesneg y parc, GreenWood, yn briodol iawn gan fod yr atyniad gwobrwyedig hwn yn cymryd ei enw da am fod yn wyrdd o ddifri. Reidiwch ar y rollercoaster sy’n cael ei bweru gan bobl, neu ar reid cyntaf y DU i gael ei bweru gan ynni solar.

Trowch wedyn am Lanberis a Llyn Padarn, un o lynnoedd naturiol mwyaf Cymru, lle mae’r sîn chwaraeon dŵr llewyrchus yn cynnwys rhwyf-fyrddio (y lle gorau yn y DU i fynd i rwyf-fyrddio, yn ôl papur newydd yr Independent).

Awgrym i aros dros nos: Llanberis.

Diwrnod 4

Croeswch bont ffordd yr A5 dros y Fenai i Ynys Môn. Byddwch yn dod i adnabod dyfroedd y Fenai yn fuan iawn. Ym Mhorth Daniel hardd, yr ochr draw i’r bont, mae RibRide, cwmni sy’n arbenigo mewn teithiau cychod ychydig yn wahanol, yn cynnwys y daith ‘Velocity’ sy’n gyflym iawn ac yn llawn adrenalin.

Mae tref gyfagos Biwmares yn gartref i’r hyn a ystyrir fel y godidocaf o’r holl gestyll canoloesol a godwyd gan Frenin Lloegr, Edward y Cyntaf, yn ystod ei ymgyrch yng Nghymru. Gyda’i ffos a’i amddiffynfeydd consentrig ar ffurf waliau-o-fewn-waliau, byddai Biwmares – sydd bellach yn Safle Treftadaeth y Byd – wedi cynnig her aruthrol i unrhyw ymosodwr.

Dilynwch yr A5 ar draws Ynys Môn i Roscolyn i ddod â’ch anturiaethau ar Ffordd y Gogledd i ben trwy gaiacio gyda B-Active@Rhoscolyn. Gwyliwch allan hefyd am chwaraeon modur ar Drac Môn ger Aberffraw, un o’r traciau mwyaf heriol gyda’r golygfeydd mwyaf godidog ym Mhrydain.

Awgrym i aros dros nos: Bae Trearddur.

Teithlenni