Mae Coedwig Clocaenog yn adnabyddus fel lle i gerdded y ci neu gael picnic teuluol ond mae hefyd yn gynefin pwysig i un o rywogaethau mwyaf mewn perygl Prydain, y wiwer goch.

Ymwelais â’r goedwig yn 2017 pan cyfarfûm â Becky Clews-Roberts, Ceidwad y Wiwer Goch. Dysgais sut yr oedd Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru yn gweithio gyda gwirfoddolwyr i annog twf poblogaeth y wiwer goch frodorol. Ar y pryd roedd poblogaeth fach o wiwerod coch yn y goedwig a’r bwriad oedd dod â mwy o wiwerod coch i mewn i roi hwb i’r niferoedd. Wel, dwi’n hapus i ddweud mae pethau wedi symud ymlaen ers hynny. Mae elusen leol newydd Ymddiriedolaeth gwiwerod Coch Clocaenog (YGCC) bellach wedi’i sefydlu i ganolbwyntio ar Goedwig Clocaenog. Mae’r ymddiriedolaeth yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr ac mae’n gweithio’n agos gyda Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae gan eu gwefan newydd lawer o wybodaeth am y prosiect ac am sut y gallwch gymryd rhan. Mae angen gwirfoddolwyr i wirio camerâu, adeiladu llociau, cynnal a chadw offer,  rheded stondinau  mewn digwyddiadau ac ar gyfer llawer o dasgau eraill. Mae bod yn wirfoddolwr CRST yn ffordd wych o fynd allan i’r goedwig, cwrdd â phobl newydd a gwneud gwahaniaeth. Nid oes angen unrhyw sgiliau arbennig a darperir hyfforddiant.

Amcangyfrifir bod tua hanner cant o wiwerod coch yn awr yng Nghoedwig Clocaenog ac efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld un os ydych yno. Dywedodd cwpl allan yn cerdded eu bod wedi gweld gwiwerod coch yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Ar hyn o bryd mae gan YGCC tua 50 o gamerâu wedi’u sefydlu o amgylch y goedwig ac mae un ar ddeg o’r rhain yn cael eu gwirio’n wythnosol gan y gwirfoddolwyr. Mae’r lleill yn cael eu gwirio’n llai aml. Mae rhai pethau diddorol ar wahân i wiwerod coch weithiau’n ymddangos ar y camerâu hyn gan gynnwys marddes pinwydd a straeon.

Cymerwyd yr holl luniau anhygoel hyn gan wirfoddolwyr yng Clocaenog naill ai o’r lle cuddio neu o gamera’r llwybr. Hoffwn ddiolch i Marilyn Jeffery am ei hamser, gan roi’r wybodaeth  i mi am y datblygiadau diweddaraf, gan y gallwch weld bod llawer wedi newid mewn tair blynedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn diogelu’r rhywogaeth eiconig hon, gallwch helpu drwy:

• lledaenu’r gair am Wythnos Ymwybyddiaeth Swerod Coch ar gyfryngau #redsquirrelawarenessweek
• Dilyn  ar gyfryngau cymdeithasol
• gwneud rhodd neu ddod yn aelod o YGCC
• dod yn wirfoddolwr gyda YGCC