Mae’r dref wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach – a dydi hynny ddim yn syndod. Yng nghysgod y mynyddoedd ac adfeilion Castell Dinas Brân a adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, gorwedda’r dref mewn llecyn hardd ac unigryw. Mae pedair prif ffordd yn cyfarfod yma: yr Afon Ddyfrdwy, Camlas Llangollen, y rheilffordd stêm a ddiogelwyd a ffordd goets fawr Telford, yr A5. Mae’r daith gylchol yn eich galluogi i’w harchwilio i gyd a chymryd taith bensaernïol trwy strydoedd prysur y dref. Gallwch fynd ar daith mewn cwch camlas neu drên stêm. A chyda digonedd o siopau, tafarndai, bwytai a chaffis i’w harchwilio hefyd, efallai y cewch chi’ch temtio i dreulio diwrnod cyfan yma.

Mae’r tref yn rhan o dirwedd eiconig. Mae Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas yn ymestyn am 11 milltir ysblennydd o Swydd Amwythig i Raeadr y Bedol, heibio i Lanfa Llangollen. O’ch amgylch, mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, un o bum ardal o’i math yng Nghymru. Mae twristiaid wedi cael eu denu yma ers yr oes Georgaidd. Maent yn dal i ddod heddiw ar gyfer yr hanes, y pensaernïaeth, y siopau, y bwyd a’r diod ardderchog. Mae Llangollen yn faes chwarae antur awyr agored enfawr – fe allwch chi bysgota yn afon Dyfrdwy, canŵio dros y dyfroedd gwyllt a cherdded ar hyd y mannau agored llydan.

Canal boat on the Llangollen Canal , Llangollen , Denbighshire , Wales. Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fwy na gŵyl gerddoriaeth gorawl enwog. Mae’n ddathliad o gerddoriaeth, dawns, gwisg a diwylliant o wledydd ar draws y byd. Bob blwyddyn mae tua 4,000 o berfformwyr yn dod i’r Pafiliwn Rhyngwladol i gystadlu a pherfformio mewn cyfeillgarwch rhyngwladol. Dechreuodd yr ŵyl yn 1947 fel dyfais ar gyfer iacháu clwyfau’r ail ryfel byd, ac mae wedi parhau i fynd o nerth i nerth ers hynny.

Archebwch lle blwyddyn yma