Mae Tîm Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru unwaith eto’n lansio her goginio newydd sbon i ddathlu dechrau Blwyddyn Awyr Agored Cymru.

Gyda dull newydd i’r gystadleuaeth, bydd her 2020 yn gweld bwyty a hyd at caffi, siopau coffi neu ystafell de yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth gyfeillgar i arddangos eu cynnyrch lleol gorau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru!

Yr her i fwytai fydd creu plât drwy ddefnyddio barbeciw neu gril i arddangos cynhyrchwyr lleol o Ogledd Ddwyrain Cymru, er mwyn cyffroi’r synhwyrau a helpu pobl i ddysgu mwy am Flwyddyn Awyr Agored Cymru 2020.

Bydd yr her i gaffis / siopau coffi ac ystafelloedd te ychydig yn wahanol, ac yn annog dyluniad picnic i fynd, neu i eistedd i mewn, a fydd eto’n defnyddio gymaint o gynnyrch lleol Gogledd Ddwyrain Cymru â phosib, yn ogystal ag ymgorffori hyrwyddo taith gerdded leol i annog pobl i archwilio ein hardal, gan fwynhau eu picnic ar yr un pryd.

Yr Her

Rhwng 6 a 27 Mawrth dylai bwytai ledled y rhanbarth weini eu cynigion bob dydd (yn ystod oriau arferol), a bydd ciniawyr dirgel yn ymweld â nhw ddwywaith er mwyn rhoi sgôr i’r bwyd, y modd y caiff ei hyrwyddo ac i ba raddau y mae’n bodloni meini prawf y gystadleuaeth.

Bydd y tri phlât barbeciw / gril sy’n sgorio orau yna’n cael eu gwahodd i gystadleuaeth goginio ar ddechrau mis Ebrill gyda gwobrau’n cynnwys y cyhoeddusrwydd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad, ynghyd ag arddangosiad coginio mewn Gwŷl Fwyd a Diod lleol yn ddiweddarach yn y flwyddyn – gyda chaffis gyda’r cyfuniadau picnic / taith gerdded gorau yn cael cyhoeddi eu cynhwysion a’u teithiau mewn llenyddiaeth o fewn Gogledd Ddwyrain Cymru cyn cyfnod prysur yr haf.

Gan siarad am y digwyddiad, dywedodd Sam Regan; “Gyda Blwyddyn Awyr Agored Croeso Cymru yn cael ei lansio fis diwethaf, mae’n wych gweld ein partneriaid twristiaeth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cynnal cystadleuaeth goginio arall, sy’n boblogaidd iawn – ac yn magu perthnasau newydd rhwng cynhyrchwyr a’n hunain yn y fasnach bwytai, sy’n hanfodol.  Mae’r ddwy gystadleuaeth newydd yn cynnig cyfle i fwytai a chaffis / ystafelloedd te gystadlu ar blatfform cyfartal, gan greu cynnyrch newydd i ymwelwyr i’r rhanbarth hon.”

Manylion Seigiau

Craft & Kitchen, Glyn Ceiriog – asen Wagyu Cymreig wedi’i choginio am 48 awr, cynffon cimwch, sglodion wedi’u marinadu mewn cwrw a mayonnaise garlleg gwyllt. Caiff y cig eidion ei goginio’n araf a’i orffen ar farbeciw siarcol dan do gyda’r cynffon cimwch, gyda’r hylifau coginio yn cael eu harllwys drostynt ar y barbeciw. Wedyn fe gaiff y cig eidion ei addurno gyda madarch picl a chreision reis. Caiff y sglodion eu coginio pedair gwaith a’u gadael i farinadu mewn cwrw cyn eu ffrio am y tro olaf a’u blasu gyda halen nionyn llosgedig.

The White House, Byrger Cymreig Rhuallt – byrger cig eidion a chennin cartref gyda chaws pob y Fenni a Mŵs Piws, a chig moch brith, wedi’i weini ar rolyn cras gyda siytni cwrw Cymreig a nionyn coch, salad a sglodion trwchus.

The Shippon, Parc Gwyliau Plassey – Nyth Myglyd y Ddraig – triawd o gigoedd barbeciw: asen cig eidion Stanley Jones wedi’i besgi ar borfa (wedi’i orchuddio â saws chwisgi Penderyn), asennau cig moch Pen-y-Lan wedi’u marinadu mewn saws barbeciw seidr afal Rosie, dau fyrger cig oen a chennin Stanley Jones gyda chig moch brith Pen-y-Lan a chaws Cheddar Knolton, mewn rholyn brioche bychan. Hyn oll wedi’i weini gyda thatws trwy’u crwyn a chaws pob traddodiadol Cymreig ar dop nyth y ddraig, gyda bresych safwy a chennin wedi’u grilio a cholslo poeth tymhorol. Y cyfan wedi’i weini ar fwrdd llechan Eryri. Mae Magic Dragon Brewing wedi creu cwrw casgen a photel o’r enw (Smokin Dragon) yn arbennig ar gyfer y saig hon.

Bwyty’r Arches, Gwesty Parc Beaufort, yr Wyddgrug – byrger ar rolyn surdoes wedi’i weini gyda salad, caws y Fenni a bacwn mwg, a chyda sglodion Cajwn ar yr ochr.

The Fat Boar, Wrecsam – Cariad a Rhannu – cyw hollt, macaroni cennin a chaws aeddfed, colslo lliwgar ac india corn, wedi’u gweini â thacos meddal.

The Fat Boar, yr Wyddgrug – Gwledd Deuluol – sgiwerau cyw iâr Cajwn, asennau cig moch wedi’u coginio gyda ‘cola’, brisged cig eidion, cig moch carpiog, colslo Cajwn, ffa barbeciw, india-corn cyfan â menyn, sglodion tenau.

Bwyty Hafod, Cae Ras Bangor-Is-y-Coed – cytledi cig oen Celtica gyda sglein mêl Summerhill a lemwn teim, ffagots bychain llysieuol, cacen datws bara lafwr a chennin, tomatos mwg derw, colslo gwreiddlysiau, olew garlleg gwyllt.

Gwesty’r Holt Lodge – Wedi’i ysbrydoli gan Kansas, a’i eni’n Wrecsam….
Byrger sy’n wledd o gigoedd. Briwgig eidion lleol a chig mochyn carpiog wedi’u cymysgu efo’i gilydd gyda chaws Black Bomber i greu’r byrger perffaith! Ar ei ben fe gewch chi stripiau o gig oen lleol brau wedi’u rholio gyda choriander a basil – cebab unigryw’r Cogydd a’r haenen berffaith. Mae’r cyfuniad blasus yma wedi’i weini ar wely o letys cyn arllwys ychydig o’n saws barbeciw bacwn merywen “Kansas” ar ei ben (wedi’i wneud allan o jin Aber Falls) a’i roi mewn rholyn mawr. Wedi’i weini gyda sglodion cartref a cholslo.

Caffi Cyfle, Dyfroedd Alun – dewis o frechdanau ar fara Village Bakery, y llenwadau o Siop Fferm Brodyr Jones, Ffordd yr Wyddgrug, wedi’u gweini gyda chreision Halen Môn Jones o Gymru. I orffen, beth am sgons neu gacenni cri wedi’u gwneud gan wirfoddolwyr cyfleoedd gwaith Caffi Cyfle a chacen gartref gan Tealightful yng Ngresffordd, a photyn o de Cymreig i ddau?

Mae gan Ffynnon Beuno hefyd ei gwt te ei hun – cwt bugail wedi’i godi gan saer lleol yn gwerthu diodydd a byrbrydau, yn ogystal â chawl cartref a brechdanau, Coffi Dwyfor a The Cymreig. Gallwch fwynhau’r cyfan yn eistedd ar fainc ger nant fyrlymus Beuno. Os hoffech chi wneud y gorau o’r golygfeydd godidog ar y copa, am flaendal bychan fe allwn ni ddarparu basged bicnic lawn dop (gyda’ch dewis chi o gynnyrch Cymreig blasus), fflasg a blanced. Yn ogystal â’n brechdanau bara blasus Henllan gyda dewis gwych o lenwadau, gallwch fwynhau cacennau cartref, hufen iâ Chilly Cow, creision Jones o Gymru a dewis da o borc peis gan y cigydd o fri JH Jones. I orffen eich gwledd beth am de hufen yn yr awyr agored gyda sgons cartref, hufen dwbl Cymreig a phot o jam Ffynnon Beuno wedi’i wneud o ffrwythau sy’n tyfu ar dir y tyddyn.

Bellis Brothers, Holt – Beth am fwynhau tafell o quiche ‘Black Bomber’ (caws hynod flasus a chryf Snowdonia Cheese Company), nionod Bellis ac wyau buarth Nant Ucha?

Wedi’i weini gyda hanner porc pei blasus ac wy selsig Jamie Wards, ein cigydd ar y safle. Mae ei gynnyrch wedi’i greu yn defnyddio cig moch o’i fferm ei hun ac wyau buarth Nant Ucha.

Wedi’u gweini gyda cholslo nionod cartref Bellis, bresychen wen a moron a phot bychan o siytni nionod coch wedi’i wneud gyda nionod wedi’u tyfu gan Bellis. A’r cyfan yn dod gyda thafell o fara menyn Village Bakery.

Cyhoeddir manylion yr holl seigiau yn yr her ar 5 Mawrth, a bydd modd eu gweld ar www.northeastwales.walesa chyfrifon cyfryngau cymdeithasol Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ar yr un dyddiad.