Mae llesiant yn flaenoriaeth hollbwysig i gymaint o bobl y dyddiau hyn, ac felly nid oedd yn syndod gweld gymaint o bobl yn ymgymryd â’r her o gerdded neu redeg hyd yn oed ar ein llwybrau cenedlaethol pan oedd cyfyngiadau’r cyfnod clo’n caniatáu hynny.

Rydym yn ffodus iawn o gael gymaint  deithiau cerdded eiconig yng Nghymru, a phob un yn unigryw yn ei ffordd ei hun, sy’n golygu fod pob taith yn gyfle gwych i ddarganfod rhywbeth newydd.

Mae Llwybr Clawdd Offa  yn aml yn dilyn y clawdd trawiadol y gorchmynnodd y brenin Offa ei adeiladu yn yr 8fed ganrif, ac yn ôl pob tebyg er mwyn gwahanu ei deyrnas ef, Mersia, oddi wrth deyrnasoedd ei elynion, ar diroedd a elwir bellach yn Gymru, a dyna lle cafodd y llwybr ei enw. Mae’r llwybr yn 177 o filltiroedd o hyd.  Mae’r llwybr yn cysylltu tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol – Dyffryn Gwy, Swydd Amwythig a  Bryniau Clwyd/Dyffryn Dyfrdwy, yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Safle Treftadaeth Byd yn Llangollen.  Mae’r tirwedd ar y llwybr yn amrywio’n fawr,  o afonydd a dolydd i rostiroedd ac ucheldiroedd trawiadol.  Yn ogystal â’r Clawdd Offa ei hun, lle cafodd y llwybr ei enw, mae amryw o safleoedd treftadaeth eraill i’w gweld ar hyd y daith, megis Castell Cas-Gwent, Abaty Tyndyrn, Pont Mynwy, Castell Gwyn, Caer Digoll, Dinas Brân a nifer o fryngaerau eraill ym Mryniau Clwyd, a’r mwyaf o’u plith yw Penycloddiau, felly mae modd dadlau fod y llwybr hwn yn adrodd cyfrolau o hanesion, wrth groesi dros y ffin o Loegr ac yn ôl i Gymru dros ugain o weithiau. Gellir cwblhau’r llwybr cyfan mewn oddeutu 12 diwrnod, fel yr amlinellir yn y canllawiau swyddogol.  Mae’n gallu bod yn heriol hefyd, gan y byddwch yn esgyn dros 28,000 troedfedd, sydd gyfwerth â dringo Everest. Mae’n bosibl iawn y byddwch hefyd yn dod ar draws casgliad o fywyd gwyllt prin, megis y Grugiar Goch, Gylfinir a’r Cudyll Bach ar eich taith, ac mae rhai o luniau arlunwyr enwog megis Turner ac Wilson wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd arbennig hon dros y canrifoedd.  Rob Dingle, Swyddog Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa sy’n gyfrifol am waith datblygu a rheoli cyffredinol y llwybr, gan gydweithio gyda’r awdurdodau rheoli sy’n cynnal eu hadrannau nhw o’r tiroedd.  Mae Rob yn sicrhau fod y llwybr yn cael ei diweddaru a’r arwyddion yn cael eu cynnal er mwyn helpu pobl i deimlo’n hyderus yn crwydro’r llwybr.

Mae nifer o bobl yn cyfuno Llwybr Arfordir Cymru gyda llwybr Clawdd Offa er mwyn cerdded o amgylch Cymru gyfan. Meddai Rob, ‘mae’r ddau lwybr wedi’u cyfuno yn 1030 milltir o hyd, ac yn cymryd oddeutu 65 diwrnod i’w gerdded, a 25 diwrnod i’w redeg.’ Fodd bynnag, mae llawer o bobl, fel fi, yn dewis ei gwblhau fesul adran.

Mae Lonely Planet wedi enwi Llwybr Clawdd Offa fel un o’r teithiau cerdded gorau yn y byd –

 ‘ranks as one of the world’s  most beautiful walks, offering breath-taking views and glimpses into centuries of history.’

Mae eleni yn nodi pen-blwydd llwybr eiconig Clawdd Offa yn 50. Agorwyd y llwybr yn swyddogol yn Nhrefyclo gan yr Arglwydd Hunt (a ddaeth yn enwog am ei daith i fyny Everest) ar 10 Gorffennaf, 1971. Ar ddiwedd y 1960au a dechrau’r 1970au, cwblhawyd y gwaith arloesol o greu a chwblhau’r llwybr drwy bartneriaeth rhwng asiantaethau’r llywodraeth, awdurdodau lleol a gwirfoddolwyr Cymdeithas Clawdd Offa a oedd newydd ei ffurfio bryd hynny.  Meddai Rob Dingle ‘un o’r newidiadau amlycaf dros y 50 mlynedd ddiwethaf ar y llwybr hwn yw’r gostyngiad mewn campfeydd. Ar ddiwedd y 60au/70au cynnar, pan agorwyd y llwybr yn swyddogol, mae sôn fod 900 o gampfeydd ar hyd y daith, ar ôl derbyn nifer o sylwadau gan gerddwyr, rydym wedi gweithio’n galed dros y 10 mlynedd ddiwethaf i newid hyn, ac erbyn heddiw, mae llai na 250 o gampfeydd ar ôl. Bob blwyddyn, rydym yn gweithio’n galed i geisio gwaredu rhagor o’r rhain a gosod mwy o giatiau.  Dan amgylchiadau arferol, fe fyddem wrthi’n paratoi ar gyfer y dathliadau, fodd bynnag, yn sgil ansicrwydd y hinsawdd sydd ohoni, bydd yn rhaid i ni ohirio’r dathliadau hyn, serch hynny, rydym yn awyddus i weld lluniau o’ch adran leol chi o’r Clawdd Offa gan ddefnyddio’r hashnod #llwybrclawddoffa50 ar lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech ragor o wybodaeth am Ben-blwydd Llwybr Clawdd Offa yn 50 a sut i gymryd rhan, ymwelwch â linc yma.

Beth am herio eich hunan i deithiau cerdded hir neu fentro i redeg y llwybr arbennig hwn unwaith y bydd y rheolau’n caniatáu? Cofiwch fod y rheolau presennol yn golygu bod yn rhaid i ymarfer corff fod o fewn pellter cerdded o’ch cartref felly parchwch y Cod Cefn Gwlad os gwelwch yn dda.