Ymweld â Llangollen

Mae’r dref wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach – a dydi hynny ddim yn syndod. Yng nghysgod y mynyddoedd ac adfeilion Castell Dinas Brân a adeiladwyd yn y drydedd ganrif ar ddeg, gorwedda’r dref mewn llecyn hardd ac unigryw. Mae pedair prif ffordd yn cyfarfod yma: yr Afon Ddyfrdwy, Camlas Llangollen, y rheilffordd stêm a ddiogelwyd a ffordd goets fawr Telford, yr A5. Mae’r daith gylchol yn eich galluogi i’w harchwilio i gyd a chymryd taith bensaernïol trwy strydoedd prysur y dref. Gallwch fynd ar daith mewn cwch camlas neu drên stêm. A chyda digonedd o siopau, tafarndai, bwytai a chaffis i’w harchwilio hefyd, efallai y cewch chi’ch temtio i dreulio diwrnod cyfan yma.

Mae’r tref yn rhan o dirwedd eiconig. Mae Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr Pontcysyllte a’r Gamlas yn ymestyn am 11 milltir ysblennydd o Swydd Amwythig i Raeadr y Bedol, heibio i Lanfa Llangollen. O’ch amgylch, mae Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, un o bum ardal o’i math yng Nghymru. Mae twristiaid wedi cael eu denu yma ers yr oes Georgaidd. Maent yn dal i ddod heddiw ar gyfer yr hanes, y pensaernïaeth, y siopau, y bwyd a’r diod ardderchog. Mae Llangollen yn faes chwarae antur awyr agored enfawr – fe allwch chi bysgota yn afon Dyfrdwy, canŵio dros y dyfroedd gwyllt a cherdded ar hyd y mannau agored llydan.

Pethau i’w gwneud a digwyddiadau gerllaw

Canal boat on the Llangollen Canal , Llangollen , Denbighshire , Wales. Routes To the Sea project Images by Craig Colville photographer Copyright held by Denbighshire County council
Canal boat on the Llangollen Canal

Am Llangollen

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn fwy na gŵyl gerddoriaeth gorawl enwog. Mae’n ddathliad o gerddoriaeth, dawns, gwisg a diwylliant o wledydd ar draws y byd. Bob blwyddyn mae tua 4,000 o berfformwyr yn dod i’r Pafiliwn Rhyngwladol i gystadlu a pherfformio mewn cyfeillgarwch rhyngwladol. Dechreuodd yr ŵyl yn 1947 fel dyfais ar gyfer iacháu clwyfau’r ail ryfel byd, ac mae wedi parhau i fynd o nerth i nerth ers hynny.

Archebwch lle blwyddyn yma

Llwybr Tref Llangollen

Mae Llangollen wedi bod yn un o gyrchfannau mewndirol mwyaf poblogaidd Cymru ers peth amser bellach – a dydi hy nny ddim yn syndod. Yng nghy sgod y mynyddoedd ac adfeilion Cas t ell Dinas Brân a adeiladwyd yn y 13eg ganr if, gor weddai’r dref mewn llecyn har dd ac unigr yw.

Llyfryn Llwybr Tref Llangollen