Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

< Canllaw i ymwelwyr i’r Rhyl

Atyniadau

Mae digon o bethau i weld ac i wneud ar y promenâd – mae parc dŵr gwych, acwariwm ar lan y môr, sinema o’r radd flaenaf a theatr gyda 1,000 o seddi. Dyma rai o’r uchafbwyntiau.

SeaQuarium

Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AF

Mae SeaQuarium y Rhyl yn agored ar lan y môr ac mae wedi’i leoli ar arfordir hyfryd Gogledd Cymru. Mae’n cynnwys rhywogaethau o amgylch y byd sydd i’w gweld mewn naw parth gwahanol, a hefyd mae Cildraeth Morloi, lle gallwch gyfarfod ein morloi harbwr hyfryd. Mae’r arddangosfa o’r radd flaenaf yn rhoi golygfa dan dŵr gwych o’n morloi yn eu pwll 330,000 litr.

01745 344660
www.seaquarium.co.uk

SC2

Rhodfa’r Gorllewin
Y Rhyl
LL18 1BF

Heb amheuaeth, prif atyniad glan môr y Rhyl yw SC2 a’i barc dŵr 1,200 metr sgwâr gwych gyda llithrennau mawr y tu mewn a’r tu allan, pyllau padlo, llithrennau bach, pad sblasio y tu allan a therasau caffi i’r oedolion. Cofiwch am y llithren fawr sydyn o’r enw’r Anaconda, sy’n gwibio trwy’r tywyllwch cyn dod allan o enau’r neidr.

01745777562
sc2rhyl.co.uk

Ninja TAG Active

SC2
Rhodfa’r Gorllewin
Y Rhyl
LL18 1BF

Mae’r cwrs rhwystrau aml-lefel dan do gwych hwn yn debyg i Total Wipeout a Ninja Warrior, ac mae’r cyfan yn brofiad cyffrous. Profwch eich sgiliau, ffitrwydd a dewrder wrth i chi ruthro trwy’r Môr o Raffau, rasio yn erbyn eich ffrindiau ar y Bibell Chwarter a cheisio taro bob targed ar y Wal Pry Cop. Mae Junior Ninja TAG yr un profiad â Ninja TAG fel y strwythur i oedolion, ond yn addas i’r rheiny sy’n daldra 90cm i 1.2 medr heb oedolion.

01745 777562
info@sc2rhyl.co.uk
sc2rhyl.co.uk/cy/ninja-tag-wel-homepage/

Sinema VUE

The Village
Rhodfa’r Gorllewin
Y Rhyl
LL18 1HB

Mae pum sgrin yn sinema Vue yn y Rhyl, gyda dros 600 o seddi – pob un â system Dolby Digital Surround Sound ac ansawdd llun Sony 4K.

03453084620
www.myvue.com/cinema/rhyl/whats-on

Pro Kite Surfing

Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AF

Mae Pro Kitesurfing yn ganolfan hyfforddi anhygoel sydd ar lan y môr yn y Rhyl sy’n lleoliad perffaith i ddysgu sut i farcudfyrddio. Mae’n cynnig hyfforddiant unigol neu 2-1 ym mhob agwedd o weithgareddau barcud a phadl o reolaeth bwrdd sylfaenol, barcud pŵer drwy wersi barcudfyrddio i ddechreuwyr a thriciau barcud. Cynhelir y gwersi yn y Rhyl, Porthmadog (Traeth y Graig Ddu), Ynys Môn (traeth Niwbwrch) neu Benmorfa (Llandudno), ac mae’n ddibynnol ar gyfeiriad y gwynt.

01745 345004
info@prokitesurfing.co.uk
www.prokitesurfing.co.uk

Harbwr y Rhyl

Horton’s Nose Lane
Y Rhyl
LL18 5AX

Ble mae Afon Clwyd yn ymuno â’r môr, fe welwch Harbwr y Rhyl, gyda’i lithrfa lansio, pontŵn a waliau’r cei. Tu mewn adeilad yr harbwr mae caffi gwych a chanolfan beiciau lle gallwch brynu neu hurio beic. Yr uchafbwynt yw’r bont beicio / cerdded Pont y Ddraig, sy’n codi i adael i gychod basio ac mae’n arwain y Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Beicio Cenedlaethol 5.

01824 708400

Ffair Hwyl i’r Teulu, y Rhyl

Pentref y Plant
Rhodfa’r Gorllewin
Y Rhyl
LL18 1HZ

Mae 16 o reidiau sy’n cynnwys dodgems a’r “roller-coaster” Nessi enwog yn adloniant i’ch plant am ychydig o oriau.

01745 361235

Theatr y Pafiliwn

Rhodfa’r Dwyrain
Y Rhyl
LL18 3AA

Mae Theatr y Pafiliwn wrth y môr yn y Rhyl yn cynnal cyfuniad o gyngherddau, nosweithiau comedi a sioeau West End i blesio cynulleidfa hyd at 1,000 o bobl. I fyny’r grisiau mae bwyty a bar modern 1891 sy’n gweini bwyd lleol. Mae’n lle gwych i fynd am bryd cyn gweld sioe a mwynhau’r golygfeydd godidog o’r môr.

01745 332414
rhylpavilion.co.uk

Oddi ar y promenâd

Rheilffordd Fach y Rhyl

Gorsaf Ganolog
Marine Lake
Ffordd Wellington
Y Rhyl

Marine Lake yw’r unig lyn dŵr hallt yng Ngogledd Cymru. Gall ymwelwyr grwydro ar hyd llwybr natur a threftadaeth yr holl ffordd o’i amgylch, neu neidio ar hen drên stêm i fwynhau rheilffordd fach hynaf Prydain. Fe ddathlwyd 100 mlwyddiant y rheilffordd yn 2011 drwy godi Gorsaf Ganolog gydag amgueddfa lle medrwch chi gogio gyrru trên, tynnu liferi signal a chanu’r clychau.

01352 759109
info@rhylminiaturerailway.co.uk
rhylminiaturerailway.co.uk

Marsh Tracks

Marsh Road
Y Rhyl LL18 2AD

Mae Marsh Tracks yn ganolfan feicio yn y Rhyl sydd wedi ennill sawl gwobr wedi’i leoli tu ôl i Marine Lake y Rhyl. Mae’n cynnwys trac beicio ffordd gylchol gaeedig 1.3km a thrac rasio BMX o safon genedlaethol sy’n cynnwys gât gychwyn Bensink (yn union yr un fath â thrac BMX Gemau Olympaidd 2012) a neidiau a chanteli heriol. Mae trac beicio mynydd newydd sbon wedi agor yn ddiweddar er mwyn galluogi pobl i brofi eu sgiliau.

01745 353335
www.marshtracks.co.uk

Amgueddfa’r Rhyl

Church Street
Y Rhyl LL18 3AA

Gall ymwelwyr gerdded ar hyd pier Edwardaidd dychmygol ac edrych i mewn i giosgau yn llawn pethau gwych a rhyfeddol fel gwregysau achub, hen gadeiriau olwyn a dillad nofio o oes aur y gyrchfan. Mae’n lle gwych i ddysgu mwy am yr unigolion a siapiodd y Rhyl a Phrestatyn – o adeiladwyr y baddonau Rhufeinig i arloeswyr cynnar y sinema. Orau oll, mae’r cyfan am ddim.

01745 353814
heritage@denbighshire.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/amgueddfeydd-a-thai-hanesyddol/amgueddfar-rhyl.aspx