Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polisi preifatrwyd

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn parchu’ch hawl i breifatrwydd wrth ddefnyddio’n gwefan. Ar y dudalen hon cewch fanylion arferion preifatrwydd o safbwynt y wefan hon a chewch ddarllen beth rydym ni’n ei wneud er mwyn gwarchod eich hawl i breifatrwydd.

Diogelu data

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ei gyflwyno i Ogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei drin gyda’r safonau uchaf o ddiogelwch a chyfrinachedd yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998.

Nid yw Gogledd Ddwyrain Cymru yn casglu unrhyw ddata personol amdanoch ar y wefan hon ar wahân i’r wybodaeth y byddwch yn ei roi’n wirfoddol i ni un ai drwy anfon e-bost atom neu drwy ddefnyddio’r ffurflenni cofrestru ac ymholi ar-lein.

 

Defnydd o wybodaeth bersonol a gesglir drwy’r wefan

Ni fydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei roi i ni drwy’r wefan hon ar gael i unrhyw drydydd parti. Dim ond at y pwrpas y bu i chi ei gyflwyno y bydd Gogledd Ddwyrain Cymru yn defnyddio unrhyw wybodaeth.The above information will be used by us for the following purposes only:

 

Defnyddio gwybodaeth dechnegol a gaiff ei gasglu drwy’r wefan

Caiff manylion technegol mewn cysylltiad ag ymweliadau â’r wefan hon eu casglu a’u cofnodi gan Ogledd Ddwyrain Cymru:

 

Tracio defnyddwyr

Ni fydd Gogledd Ddwyrain Cymru’n gwneud unrhyw ymgais i adnabod defnyddwyr unigol. Dylech fod yn ymwybodol fod mynediad at wefannau yn creu cofnodion mewn ffeil cofnodi o fewn systemau eich Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISP) neu ddarparwr gwasanaethau rhwydwaith fel arfer. Gallai’r endidau hynny fod mewn safle i adnabod yr offer cyfrifiadur cleient a ddefnyddir i gael mynediad at dudalen. Byddai monitro o’r fath yn cael ei wneud gan ddarparwr gwasanaethau rhwydwaith ac mae allan o gyfrifoldeb a rheolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Defnyddio cwcis

Mae ‘cwci’ yn ffeil ddata bach y mae rhai gwefannau yn ysgrifennu i’ch gyriant caled pan fyddwch yn ymweld â hwy. Gall cwcis gynnwys data adnabod defnyddwyr. Cwcis sesiwn dros dro yw unrhyw gwcis a ddefnyddir ar y wefan hon sy’n galluogi porwr gwe ymwelydd i gofio pa dudalennau o’r wefan hon y mae eisoes wedi ymweld â hwy. Gall ymwelwyr ddefnyddio’r wefan hon heb golli unrhyw swyddogaethau os yw cwcis yn cael eu hanalluogi o’r porwr gwe.

 

Ffeiliau cofnod

Mae ffeiliau cofnod o bob ymholiad am ffeil yn cael eu cadw a’u dadansoddi ar weinyddwr Gogledd Ddwyrain Cymru. Caiff dadansoddiadau cyfanredol o’r ffeiliau cofnod hyn eu defnyddio i fonitro defnydd o’r wefan. Mae’r dadansoddiadau hyn yn galluogi Gogledd Ddwyrain Cymru i fesur poblogrwydd cyffredinol y safle er enghraifft, a llwybrau defnyddwyr drwy’r safle. Mae’r holl wybodaeth ffeiliau cofnod a gesglir gan Ogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei gadw’n ddiogel ac ni roir mynediad at ffeiliau cofnod crai i unrhyw drydydd parti.